Pełny tytuł:
Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone)
ISBN 978-83-64983-01-6 Wydawca - "Artefakt.edu.pl sp. z o.o.", Warszawa 2015, 510 stron
Autor - Kazimierz Turaliński

Kup on-line egzemplarz papierowy: Księgarnia Artefakt.edu.pl

Dołącz do grona czytelników na Facebook.com

Książka stanowi literaturę podstawową m.in. przedmiotów: Infobrokering na Uniwersytecie Jagiellońskim, Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wywiad Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Bestseller, wydanie I od października 2011 do stycznia 2012 na liście "Top 50" sprzedaży Empik

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Książka podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:

 • Wstęp do zagadnienia - obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu i wykorzystaniu osobowych źródeł informacji.
 • Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.
 • Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.
 • Czarny Wywiad - 5% wiadomości, często kluczowych, uzyskać można poprzez czynności często nielegalne, takie jak szpiegostwo przemysłowe (instalacja podsłuchów - osób, pomieszczeń i telefonów, włamania), kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.
 • Raport końcowy - metodyka opracowywania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, a także pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dot. stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.
 • Przepisy karne i cywilne - wypis oraz komentarz do najważniejszych unormowań prawnych, związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych najczęściej popełnianych w jego toku przestępstw, w tym naruszeń tajemnicy państwowej oraz prawem chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.Wybrane zagadnienia i podrozdziały publikacji:

Dział I: Wstęp do zagadnienia:

Pojęcie wywiadu gospodarczego i politycznego

Podstawowe pojęcia, Przedmiot rozpoznania, Optymalne cechy wywiadowcy i analityka, Polskie instytucje państwowe realizujące czynności tematycznie pokrywające się z wywiadem komercyjnym

Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych

Motywy finansowe, Motywy polityczne, Motywy deliktowe – terroryzm, przestępczość gospodarcza, szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych

Utrudnienie egzekucji komorniczej, Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej, Zafałszowany wizerunek marketingowy, Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub podatkowego, Kreacja spójnego wizerunku politycznego, Motywy osobiste

Osobowe źródła informacji

Wspólny wróg, Sprzedaż informacji, Materiały kompromitujące, Materiały obciążające, Wiarygodność pozyskanych informacji

Dział II: Biały wywiad – Kurs podstawowy

Powszechnie dostępne rejestry państwowe m.in.:

 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i księgi wieczyste
 • Rejestry pojazdów: lądowych, wodnych i statków powietrznych

Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji

 • Spisy abonentów telefonicznych, spisy teleadresowe
 • Jawne informacje reklamowe podmiotów gospodarczych
 • Prasówka i internet
 • Giełdy długów i biura informacji gospodarczej

Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej m.in.:

Rejestry państwowe, Ewidencja Partii Politycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwa Sejmu RP, Lobbing i wysłuchanie publiczne, Archiwa Senatu RP

Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów

Struktury organizacyjne i kadrowe urzędów, Stan majątkowy, Preferencje przetargowe, Oświadczenia majątkowe

Szacowanie sektorów strategicznych państwa

Formacje militarne i policyjne - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Policja, Straż Graniczna i bezpieczeństwo obiektów państwowych

Identyfikacja czynników makroekonomicznych - czynniki polskie i globalne:

Dane identyfikacyjne, Geografia, Demografia, Ustrój polityczny i rząd, Gospodarka, Komunikacja, Transport, Wojsko, Sprawy międzynarodowe

Źródła partyjne i okołopartyjne

 • Identyfikacja członków struktur partyjnych
 • Majątek i źródła finansowania partii politycznych

Działania bezpośrednie

Wizja lokalna, Kontakt bezpośredni, Rzecznicy prasowi, Posiedzenia partyjne i organów władzy państwowej

Dział III: Szary wywiad – Kurs średnio zaawansowany

Wstęp do inwigilacji

Wywiad środowiskowy, Kontakt z osobami trzecimi, Kadry i struktury organizacyjne, Pozyskiwanie materialnych źródeł informacji

Analizy kryminalistyczne, zabezpieczanie dowodów

Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe, Dokumentacja wizji lokalnej, Ekspertyzy fizyko-chemiczne, Informatyka śledcza, Dowody z dokumentów, Fonoskopia

Obserwacja i monitoring

Niejawna obserwacja osób, Obserwacja statyczna, Obserwacja dynamiczna, Dobór pojazdów, Niejawna obserwacja pojazdów, Niejawna obserwacja miejsc

Infiltracja

 • Uwarunkowania środowiskowe
 • Legenda „miękka” kontakt on-line
 • Legenda „miękka” kontakt osobisty
 • Legenda „twarda” kontakt on-line
 • Dobór tożsamości
 • Wirtualny twór
 • Sieć powiązań
 • Dodatkowe czynniki uwiarygodniające
 • Wykorzystanie wirtualnej tożsamości
 • Legenda „twarda” - kontakt osobisty
 • Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”
 • Metoda komórkowa
 • Socjotechnika, „ciasteczka” i „czasy prohibicji”

Dział IV: Czarny wywiad – Kurs zaawansowany

Szpiegostwo przemysłowe

 • Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji
 • Podsłuch pomieszczeń i osób
 • Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe
 • Odbiorniki radiowe
 • Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – GSM
 • Urządzenia podsłuchowe stacjonarne magazynujące
 • Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych
 • Urządzenia podsłuchowe mobilne
 • Podsłuch telefonów
 • Telefony stacjonarne
 • Telefony komórkowe
 • Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych
 • Niedozwolone przedmioty
 • Przełamywanie systemów kontroli dostępu

Zaawansowana kradzież tożsamości

Pozyskanie cudzych danych osobowych, Kradzież wirtualnej tożsamości, Kradzież parametrów biometrycznych, Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego, Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych

 • Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera
 • Kradzież haseł i danych – on-line
 • Phishing, Sniffing
 • Exploity, trojany i rootkity
 • Nieautoryzowany dostęp do komputera
 • Wyszukiwanie ukrytych plików – omijanie prostych działań kontrwywiadowczych
 • Kradzież archiwów pocztowych
 • Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera
 • Odczyt plików skasowanych
 • Odczyt uszkodzonych nośników
 • Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

Działania konfrontacyjne

Nielegalny nacisk na osoby (szantaż), Krąg rodzinny, Krąg zawodowy i polityczny, Korupcja i prowokacja, Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

Dział V: Raport końcowy

Analizy końcowe

Wstępna wycena majątku, Analiza powiązań kapitałowych i osobowych, Analiza potencjału produkcyjnego, Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

Forma raportu

Raport majątkowy, Analiza – polityczna lub ekonomiczna, Analiza Hipotez Alternatywnych, Wywiad konkurencyjny, Wywiad identyfikujący działania kryminalne

Dział VI: Unormowania prawne - karne i cywilne

Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego i politycznego, odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Kodeks Karny
 • Kodeks Cywilny
 • Kodeks Wykroczeń
 • Ustawa Prawo Autorskie
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Ustawa o usługach detektywistycznych
 • Ordynacja Podatkowa
 • Prawo Bankowe
 • Prawo Własności Przemysłowej
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.